شرکت فن آوران سازه گهر ( طراحی و اجرای سیلو بتنی باقالب لغزنده )